Verwachte resultaten

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Results

Achievement 

(download the PDF here)

 

 Dissemination 

(download the PDF here)

  

September 2016

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat in dit project asfaltbanden voor ten minste 4 000 m nieuw wegdek zullen worden gerecycled. Naar verwachting zal in elk proefvak (van 400 m) ongeveer 2 400 kg rubber van afgedankte banden worden verwerkt, goed voor een totaal van 24 000 kg. Op die manier zouden ongeveer 4 800 banden kunnen worden gerecycled. Nog meer gerecycled rubber zal een toepassing vinden in PERS-wegdekken – die een nog hoger percentage rubber bevatten –, over weglengte van 400 m. Bovendien zal de toepassing van gerecycled asfalt in wegvakken van 1 600 m het afvalbeheer verbeteren en het beleid voor meer hulpbronnenefficiëntie ondersteunen. 

Het project zal het mogelijk maken de geluidsproductie op de gekozen stedelijke locaties te verminderen met ten minste 5 dB(A) in vergelijking met klassieke wegdekken en 2 dB(A) in vergelijking met klassieke wegdekken van zeer open asfalt. Het gemeten effect zal worden uitgedrukt in Lden-eenheden en in eenheden van de CPXL-indicator (zie levensprestatie-indicatoren). Dit zal de volksgezondheid, in Lden-eenheden of in DALY’s uitgedrukt, ten goede komen: in Toscane wordt het aantal DALY’s door lawaai momenteel op 7 000 geschat, en het aandeel van het wegverkeer in dat lawaai op 90 %. Na het project wordt dus een daling van de DALY’s verwacht. De nieuwe wegdekken zullen worden aangebracht op stedelijke locaties waar de geluidslimieten overschreden worden en beperkende maatregelen worden gepland om de levenskwaliteit van de bevolking uit het oogpunt van blootstelling aan lawaai te verbeteren. In Italië is de toepassing van geluidbeperkende constructies of raamisolatie vooral in dichtbevolkte stedelijke context noch haalbaar, noch effectief. In ieder geval wordt een verbetering in de perceptie van de geluidskwaliteit in het vooruitzicht gesteld; dit zal worden geëvalueerd via een enquête bij ongeveer 700 bewoners.

 

 

expected result right

 

 excepted resulto nereide

De veiligheid van de wegdekken zal worden beproefd; meer bepaald wordt een (20 %) hogere stroefheid verwacht. Daartoe zullen het “Friction Number (F60)”, het “British Pendulum Number (BPN)” en de “coefficient d’adhérence transversale (CAT)” worden bepaald.

De mengsels voor deze wegdekken zullen bij 30-40 °C lagere temperaturen worden bereid en verwerkt dan gebruikelijk is voor met kruimelrubber gemodificeerde asfaltmengsels, waardoor de uitstoot van verontreinigende dampen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) met 30 % zal afnemen; bovendien zal in deze wegdekken teruggewonnen asfalt van wegverhardingen kunnen worden verwerkt, naar rata van 25-50 %. Er zullen nieuwe, experimentele wegdekken worden aangebracht over een totale weglengte van 5 250 m (5 200 m nieuwe, geluidarme wegdekken in Italië en 50 m testwegdek in België).

Het verwachte voordeel zal worden geëvalueerd uit een levenscyclusanalyse van de gebruikte materialen en de efficiëntie ervan; bij deze holistische analyse zal het geluidseffect op de bevolking worden geëvalueerd, met inbegrip van subjectieve evaluaties en psychoakoestische, akoestische en structurele eigenschappen. Ook de luchtverontreiniging bij het aanbrengen van deze speciale wegdekken zal worden geëvalueerd, als maat voor de ecologische duurzaamheid ervan.